Στη MERIT XAΕΠΕΥ, 30 πλήρως εξειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες εξυπηρετούν όσο καλύτερα μπορούν τις επενδυτικές ανάγκες άνω των 7.500 επενδυτών, το ύψος
των κεφαλαίων των οποίων ξεπερνά τα 50.000.000 €.

Οι δραστηριότητες της MERIT XAΕΠΕΥ, βάσει των αποφάσεων 159/18-5-1999 & 4/294/19-4-2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν:

 • Επενδυτικές υπηρεσίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) εταιρείες
 • Επενδυτικές υπηρεσίες στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ
 • Εκτέλεση συναλλαγών σε αγορές του εξωτερικού (μετοχές και παράγωγα προϊόντα)
 • Αναδοχές
 • Υπηρεσίες Ειδικού Διαπραγματευτή ΧΑ
 • Μελέτες & Αναλύσεις σε εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Corporate Finance
 • Η οπτική της Merit
 • Ιστορικές αποδόσεις επιλογών Merit
 • Κατάσταση Πιστοποιημένων Στελεχών

Αρ. Αδείας 4/159/18.5.1999.

Κύλιση στην Αρχή