Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3606/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007.

Στόχος της MiFID είναι η θέσπιση κοινών κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα διαμορφούμενη αγορά θα διαθέτει πολλά διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και θα προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα και βάθος αγοράς, αποτελώντας έτσι ελκυστική επενδυτική επιλογή για τα διεθνή κεφάλαια.

Η εφαρμογή της MiFID επιφέρει σημαντικές αλλαγές που αφορούν κυρίως:

 • Στη λειτουργία των αγορών. Στο νέο περιβάλλον, οι οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) δεν θα είναι ο μοναδικός τόπος, μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές. Δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών τόπων διαπραγματεύσεως, όπως είναι οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγματεύσεως. Επιπλέον οι επενδυτές μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές απευθείας με τους Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές, δηλαδή με τράπεζες ή εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες διαπραγματεύονται προϊόντα για ίδιο λογαριασμό οργανωμένα και συστηματικά. Οι διαφορετικοί τόποι εκτελέσεως των συναλλαγών προσφέρουν στους επενδυτές την δυνατότητα επιτεύξεως του βέλτιστου αποτελέσματος για τις συναλλαγές τους.
 • Στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να συμμορφώνονται με κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους.
 • Στον καθορισμό διαφορετικού επιπέδου προστασίας των πελατών, αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Κατηγοριοποίηση Πελατών).

Κατηγορίες Πελατών (με βάση τη MiFID):

ΠΕΛΑΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ιδιώτες Μέγιστος
Επαγγελματίες Μέσος

Οι Επαγγελματίες Πελάτες μπορούν να ζητήσουν να κατηγοριοποιηθούν και ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τη MiFID. Οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι παραιτούνται από την προστασία που παρέχεται στους Επαγγελματίες Πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη MIFID:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3606/2007 - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Μετοχές
 • Παράγωγα
 • Ομόλογα
 • Λογαριασμοί Περιθωρίου (Margin Account)
 • Τεχνική Ανάλυση
 • Θεμελιώδης Ανάλυση
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Χρήσιμα links
 • Βιβλιογραφικός Οδηγός
Κύλιση στην Αρχή