Πληροφόρηση για  τη MiFID II


Η Οδηγία 2014/65/EE (MiFID II) για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) αποτελεί εξέλιξη της Οδηγίας 2004/39/ΕΕ και είναι το βασικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εξειδικεύεται δε από σειρά ειδικότερων εφαρμοστικών κανονισμών καθώς και οδηγιών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Η Οδηγία 2014/65/EE για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4514/2018 σε συνδυασμό με τις τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις και τις συμπληρωματικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η MiFID ΙΙ θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή πραγματοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες.

Στόχος του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου είναι, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη διαφάνεια στην λειτουργία των αγορών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας στους επενδυτές. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Εταιρία μας προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε κατηγοριοποίηση των πελατών της με βάση τα κριτήρια που τάσσονται στην νομοθεσία, παρέχει πληροφόρηση στους πελάτες της για συγκεκριμένα θέματα και τους ενημερώνει αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών και την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που ακολουθεί.

 

- N.4514/2018 – MIFID II ->MifiDII_4514-2018

- Προσυμβατική Πληροφόρηση ->MERIT_Προσυμβατικό_MiFID II_v1

- Βέλτιστη Εκτέλεση -> MERIT Best Execution

 

Κύλιση στην Αρχή