Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

Φόρμα επικοινωνίας
Όνομα*
Α.Φ.Μ*
Επώνυμο*
Δ.Ο.Υ*
Κωδικός Πελάτη*
Ημερομηνία γέννησης*
Τηλέφωνο*
Email*
Αρχείο
Επισυνάπτω φωτοτυπία Δ.Α.Τ., αιτούμενος την τροποποίηση των ατομικών μου στοιχείων στη Σύμβαση με τη MERIT Χρηματιστηριακή* Τα αρχεία πρέπει να είναι το πολύ 2 MB. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg jpeg bmp pdf.
Τρέχον e-mail*
Νέο e-mail*
Επιπλέον e-mail*
Παλαιά Διεύθυνση
Οδός*
Νέα διεύθυνση
Οδός*
Αριθμός*
Αριθμός*
Τ.Κ.*
Τ.Κ.*
Πόλη*
Πόλη*
Χώρα*
Χώρα*
Αρχείο
Επισύναψη ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ Τα αρχεία πρέπει να είναι το πολύ 2 MB. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg jpeg pdf.
Προσθήκη Α.Μ.Κ.Α.*
Κατάργηση τηλεφώνου
Προσθήκη τηλεφώνου
Κατάργηση fax
Προσθήκη fax