Δημιουργία Κωδικού & Δικαιολογητικά

Δημιουργία Κωδικού & Δικαιολογητικά

 

Eνημερωθείτε για τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά πριν την υπογραφή σύμβασης με τη Merit Χρηματιστηριακή μέσα από το Έντυπο Προσυμβατικής Πληροφόρησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα πλαίσια της πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κάθε Επιχείρηση Επενδύσεων υποχρεούται να συλλέγει, να επικαιροποιεί και να τηρεί στοιχεία ταυτοποίησης καθώς και φορολογικά, οικονομικά και λοιπά στοιχεία για όλους τους πελάτες της.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους και φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Αξιόπιστα έγγραφα τεκμηρίωσης των εν λόγω στοιχείων είναι:

 

Για Φυσικά Πρόσωπα

 

Για Νομικά Πρόσωπα

 

Ανάλογα με τη σκοπούμενη συναλλακτική δραστηριότητα, είναι πιθανόν να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες, όπως:

 

  • Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη φύση της επιχειρηματικής σας σχέσης με την MERIT,
  • Πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό και συναλλακτικό σας προφίλ,
  • Έγγραφα πιστοποίησης αλλοδαπής φορολογικής κατοικίας (FATCA, CRS/DAC2), ή/και
  • Άλλα έγγραφα

 

Για την ηλεκτρονική επικαιροποίηση ή τροποποίηση των στοιχείων που μας έχετε δηλώσει μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρακάτω φόρμα:

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ